Hutch Nonstop Super Combo

Hutch Nonstop Super Combo 468 Package

Share this

HUTCH Non-Stop Super Combo දැන් TikTok සමඟින්! ඔබේ ප්‍රියතම Apps සඳහා හොඳම Pack එක.

දැන් TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Viber, Imo සහ Telegram සඳහා Non-Stop Data රු.468ක් පමණයි. දින 30ක් වලංගු වේ.

Benefits

Hutch NonStop Super Combo Rs.439 Package offers you Non-Stop access to 9 of your most favorite apps, includes:

  • TikTok
  • Instagram
  • YouTube
  • Facebook
  • FB Messenger
  • WhatsApp
  • Telegram
  • IMO
  • Viber

Create your own trends, Stream videos, Share your precious moments with friends & family, video call or even chat all you want with this plan without worrying about data balances.

How to Activate

(1) Reload – Rs. 468/-
(2) Via Hutch App

How to Deactivate

This package automatically deactivate after 30 days of activation.

Note:
– The plan will be currently available ONLY for Prepaid users while we enable the plan for our postpaid users soon.
– This plan is designed to offer you an Non-Stop video streaming with maximum video resolution of 360p.
– Old price Rs.439/-


Share this

1 thought on “Hutch Nonstop Super Combo 468 Package”

Please ask your questions